CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ:

HP Academy sẽ áp dụng cho các trường hợp học viên IELTS học theo lớp và các lớp 1 kèm 1. Học viên liên hệ với văn phòng để được hoàn phí.

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU:

Các khoá học của HP Academy được bảo lưu tối đa trong vòng 12 tháng (1 năm) kể từ ngày văn phòng nhận được thông báo bảo lưu chính thức. Học viên có thể liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc nhắn tin qua Fanpage để được bảo lưu khoá học của mình.

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI:

HP Academy áp dụng chính sách học lại như bên dưới và không giới hạn số lần học lại trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khoá học đầu tiên. Số buổi nghỉ được hiểu là tổng số buổi vắng mặt (có phép và không phép) trong các khoá cùng cấp độ đã tham dự. Chính sách chỉ được áp dụng khi các bạn tham gia đủ kì thi cuối khoá của từng cấp lớp.

CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ:

Số buổi đã học* – Mức hoàn học phí*
– 1-6 buổi – 75%
– 7-12 buổi – 50%
– Trên 12 buổi – không hoàn học phí

*Số buổi đã học được tính bằng tổng số buổi tham gia lớp học + số buổi vắng có phép + số buổi vắng không phép, cho đến thời điểm học viên/phụ huynh chính thức thông báo dừng việc học.
*Mức hoàn học phí được tính trên mức học phí quy định của từng cấp lớp tại HP Academy.

CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ:

HP Academy sẽ áp dụng cho các trường hợp học viên IELTS học theo lớp và các lớp 1 kèm 1. Học viên liên hệ với văn phòng để được hoàn phí.

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU:

Các khoá học của HP Academy được bảo lưu tối đa trong vòng 12 tháng (1 năm) kể từ ngày văn phòng nhận được thông báo bảo lưu chính thức. Học viên có thể liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc nhắn tin qua Fanpage để được bảo lưu khoá học của mình.

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI:

HP Academy áp dụng chính sách học lại như bên dưới và không giới hạn số lần học lại trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khoá học đầu tiên. Số buổi nghỉ được hiểu là tổng số buổi vắng mặt (có phép và không phép) trong các khoá cùng cấp độ đã tham dự. Chính sách chỉ được áp dụng khi các bạn tham gia đủ kì thi cuối khoá của từng cấp lớp.

CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ:

Số buổi đã học* – Mức hoàn học phí*
– 1-6 buổi – 75%
– 7-12 buổi – 50%
– Trên 12 buổi – không hoàn học phí

*Số buổi đã học được tính bằng tổng số buổi tham gia lớp học + số buổi vắng có phép + số buổi vắng không phép, cho đến thời điểm học viên/phụ huynh chính thức thông báo dừng việc học.
*Mức hoàn học phí được tính trên mức học phí quy định của từng cấp lớp tại HP Academy.